اجتماعیکسب و کار برتر

دستورالعمل ایمنی و بهداشت پیمانکاران

دستورالعمل اجرايي آيين‌ نامه ايمني امور پيمانكاري

مصوب 1397,07,21

شوراي عالي حفاظت فني در جلسه مورخ ۲۶ /۴ /۱۳۹۷ به استناد تبصره ماده (۲) آيين‌ نامه ايمني امور پيمانكاري ـ كه بر اساس پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني در تاريخ ۵ /۳ /۱۳۸۹ به تصويب وزير كار و امور اجتماعي وقت رسيده است ـ دستورالعمل اجرايي آن آيين ‌نامه را بشرح زير تهيه نموده است. جهت کسب اطلاعاتی درباره آیین نامه استفاده از تجهیزات ایمنی و ماسک تمام صورت لطفا کلیک کنید.

تجهیزات ایمنی فردی | تجهیزات ایمنی کارگاهی

۱ ـ تعاريف

1 ـ 1 – متقاضي
شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي تائيديه صلاحيت حرفه ‌اي از مراجع قانوني مورد تائيد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي ‌باشد.

1 ـ 2 ـ تشخيص صلاحيت ايمني
فرآيندي است كه در آن صلاحيت ايمني متقاضي با توجه به شاخص هاي مندرج در آيين‌ نامه ايمني امور پيمانكاري و اين دستورالعمل توسط كميته هاي ذي ربط احراز مي ‌گردد.

1 ـ 3 ـ كميته بدوي تشخيص صلاحيت استاني
كميته ‌اي است كه وظيفه تشخيص و تأييد صلاحيت ايمني اشخاص متقاضي اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري را در چارچوب آيين ‌نامه ايمني امور پيمانكاري و اين دستورالعمل در سطح استان دارد (محل تشكيل جلسات اين كميته در اداره كل استان مي ‌باشد).

1 ـ 4 ـ كميته تجديدنظر استاني
كميته‌ اي است كه به منظور بررسي و تجديدنظر در تصميمات متخذه «كميته بدوي استاني تشخيص صلاحيت» در محل اداره كل استان تشكيل مي ‌شود.

1 ـ 5 ـ كميته نظارت و بررسي
كميته ‌اي است كه به منظور نظارت عالي بر حسن اجراي اين دستورالعمل و عملكرد كميته‌ هاي استاني و مبادي ذيربط و اتخاذ تصميمات لازم حسب تشخيص در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (اداره كل بازرسي كار) تشكيل مي ‌شود.

1 ـ 6 ـ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاري
مدركي است كه بر اساس مقررات آيين ‌نامه ايمني امور پيمانكاري به منظور اعلام صلاحيت ايمني متقاضي از سوي كميته استاني تشخيص صلاحيت استاني يا كميته تجديدنظر استاني براي پيمانكار واجد شرايط از طريق سامانه صادر مي‌ گردد.

1 ـ 7 ـ معرفي نامه (گواهي موقت)
در صورتي كه متقاضي فاقد پيمان فعال در هنگام درخواست صدور گواهينامه باشد، صرفاً به منظور شركت متقاضي در مناقصات، معرفي‌ نامه ‌اي با مدت اعتبار دو ماه از سوي اداره كل استان براي دستگاه برگزاركننده مناقصه برابر دستورالعمل ‌هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار از طريق سامانه صادر مي‌ گردد.

1 ـ 8 ـ سامانه اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاران سراسر كشور
سامانه ‌اي كه كليه فرآيندهاي اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري (ثبت نام متقاضي تا صدور گواهينامه) صرفاً از طريق آن انجام مي‌ گيرد، نشاني سامانه مذكور https://svcc.mcls.gov.ir و مالكيت معنوي و پايگاه اطلاعاتي آن (سرور) متعلق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (اداره كل بازرسي كار) مي ‌باشد.

1 ـ 9 ـ اداره كل استان:
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل ثبت شركت (اقامتگاه قانوني) و يا محل سكونت متقاضي حقيقي

۲ ـ ساختار و وظايف

2 ـ 1 ـ كميته بدوي تشخيص صلاحيت استاني متشكل از افراد زير مي ‌باشد:

الف) مدير روابط كار استان به عنوان رئيس كميته

ب) رئيس بازرسي كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به عنوان دبير كميته

ج) رئيس گروه تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار استان و در صورت نبودن آن گروه در استان، رابط آموزشي مورد تائيد مركز تحقيقات و تعليمات، حفاظت فني و بهداشت كار ستاد

د) نماينده كانون عالي كارفرمايي در استان

هـ) نماينده تشكل ‌هاي عالي كارگري در استان

تبصره ۱ ـ در صورتي كه استان فاقد نمايندگان مورد اشاره در بندهاي (د، هـ) باشد، اعضاي مذكور توسط كانون عالي كارفرمايي/ تشكل عالي كارگري مربوطه ظرف مدت يك ماه پس از مكاتبه بايد معرفي و در صورت عدم معرفي در مدت مذكور، افراد ياد شده توسط مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان انتخاب مي‌ گردند.

تبصره ۲ ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.

تبصره ۳ ـ در صورت تساوي آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدي با حضور همه اعضاء تشكيل خواهد شد.

تبصره ۴: احكام اعضاي تشكلات توسط مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان براي مدت دو سال صادر مي ‌گردد.

تبصره ۵ ـ رأي كميته تشخيص صلاحيت، حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز كاري (منطبق قوانين موضوعي) از تاريخ ابلاغ رسمي، قابل تجديدنظر است.

2 ـ 2 ـ كميته تجديدنظر استاني متشكل از افراد زير است:

الف) مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به عنوان رياست كميته

ب) رئيس بازرسي كار استان به عنوان دبير كميته

ج) بازرس كار منتخب (مسلط به امور مرتبط) با معرفي رئيس اداره بازرسي كار و تائيد مديركل استان

د) نماينده كانون عالي كارفرمايي در استان (به انتخاب كانون عالي كارفرمايي)

هـ) نماينده تشكل‌ هاي عالي كارگري در استان (به انتخاب تشكل عالي كارگري)

تبصره ۱ ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.

تبصره ۲ ـ در صورت تساوي آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدي با حضور همه اعضا تشكيل خواهد شد.

تبصره ۳ ـ آراء كميته تجديدنظر پس از صدور، قطعي و لازم الاجرا است و ظرف مدت ۱۰ روز كاري به متقاضي ابلاغ مي ‌گردد.

تبصره ۴ ـ احكام اعضاء توسط مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان براي مدت دو سال صادر مي‌ گردد.

2 ـ 3 ـ وظايف اداره بازرسي كار استان در اجراي اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف) انجام نظارت و بازرسي از پروژه‌ هاي فعال پيمانكاران از جنبه رعايت آيين‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ هاي حفاظت فني و بهداشت كار.

ب) نظارت و رسيدگي به شكايات و گزارشات واصله.

تبصره ـ تشكيل پرونده برابر دستورالعمل ‌هاي ابلاغي قابل واگذاري به مبادي تعيين شده بر اساس ضوابط و مقررات جاري كشور مي ‌باشد. مبادي تعيين شده موظفند، برابر دستورالعمل‌ هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار موارد لازم را اجرايي نمايند و اداره كل استان موظف است، در صورت گزارش مستند هرگونه تخلف از سوي مبادي تعيين شده برخورد قانوني برابر دستورالعمل‌ هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار بعمل آورد.

ج) شناسايي پيمانكاران فاقد گواهينامه صلاحيت ايمني و ارجاع پرونده ‌هاي آن ‌ها به مراجع قضايي و پيگيري آن به منظور جلوگيري از ادامه فعاليت آنان مطابق مقررات.

2 ـ 4 ـ كميته نظارت و بررسي از افراد زير تشكيل مي ‌گردد:

الف) مديركل بازرسي كار و دبير شوراي عالي حفاظت فني (رئيس كميته)

ب) رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار

ج) رئيس اداره برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد اداره كل بازرسي كار (دبير كميته)

د) بازرس كار منتخب (مسلط به امور مرتبط) اداره كل بازرسي كار

ه) كارشناس حقوقي اداره كل بازرسي كار

و) نماينده كانون عالي كارفرمايي

ز) نماينده تشكل عالي كارگري

تبصره ۱ ـ در صورت لزوم براي رسيدگي برخي موضوعات نماينده مطلع اداره كل استان حضور خواهد يافت.

تبصره ۲ ـ جلسـات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.

تبصره ۳ ـ احكام اعضاء توسط رئيس شوراي عالي حفاظت فني براي مدت دو سال صادر مي ‌گردد.

2 ـ 5 ـ گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري شامل مشخصات زير مي ‌باشد:

الف) نام شخص حقيقي/ حقوقي

ب) كد ملي شخص حقيقي

ج) شماره و تاريخ ثبت و شناسه شركت (حقوقي)

د) كد كارگاه بيمه شده (دفتر مركزي) ويژه اشخاص حقوقي

ه) نشاني و كد پستي

و) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الكترونيكي پيمانكار

ز) زمينه فعاليت پيمانكار با ذكر مرجع ذيصلاح طبق مندرجات برگه صلاحيت پيمانكاري و يا كارت پيمانكار شخص حقيقي

ح) مدت اعتبار گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

ط) درج شرايط تمديد، تعليق و ابطال گواهينامه، زمان ارائه مدارك مربوطه جهت تمديد گواهينامه و نيز درج بندهاي 1 ـ 5 و 2 ـ 5 و 3 ـ 5 دستورالعمل در پشت گواهينامه

تبصره ۱ ـ اين گواهينامه با امضاي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به مدت (۲) سال از تاريخ صدور، معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ انجام كار در استان ‌هاي غير از استان صادركننده گواهينامه مذكور منوط به اطلاع كتبي به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت و استفاده از كارگران آموزش ديده در زمينه ايمني مي ‌باشد.

6 ـ 2 – شاخص‌ هاي صدور معرفي نامه به شرح زير است:

1 ـ 6 ـ 2 ـ صرفاً براي آن دسته از پيمانكاران فاقد پيمان فعال، معرفي نامه صادر مي‌ گردد.

2 ـ 6 ـ 2 ـ معرفينامه پس از ثبت اطلاعات متقاضي در سامانه مربوطه و ارائه مستندات لازم برابر دستورالعمل ابلاغي صرفاً جهت شركت در مناقصه، ظرف 3 روز كاري از طريق سامانه توسط اداره كل استان ممهور شده صادر مي‌ گردد.

3 ـ 6 ـ 2 ـ معرفي نامه با امضاي رئيس بازرسي كار، به مدت 2 ماه از تاريخ صدور، معتبر خواهد بود.

4 ـ 6 ـ 2 ـ معرفي نامه صرفاً براي شركت در مناقصات به دستگاه مناقصه‌ گذار ارائه مي ‌گردد.

5 ـ 6 ـ 2 ـ متقاضي مكلف است نتيجه مناقصه را در سامانه ثبت نمايد.

6 ـ 6 ـ 2 ـ متقاضي معرفي ‌نامه پس از برنده شدن در مناقصات، مكلف است نسبت به اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري اقدام نمايد.

۳ ـ مدارك مورد نياز جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاري:

الف) تصوير گواهي تائيد صلاحيت حرفه‌ اي پيمانكاري از مراجع ذيصلاح

تبصره ـ متقاضيان موظفند براي انجام كار، گواهينامه صلاحيت حرفه‌ اي پيمانكاري از مراجع قانوني مورد تائيد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (اداره كل بازرسي كار) اخذ نمايند؛ در شرايطي كه متقاضيان حقيقي فاقد مرجع ذي ‌صلاح براي تائيد صلاحيت انجام كار باشند، موظفند از انجمنهاي صنفي يا مجامع صنفي تخصصي گواهي فعاليت را ارائه نمايند و در صورتي كه انجمنهاي صنفي يا مجامع صنفي تخصصي نيز وجود نداشت؛ موظفند مدرك معتبري دال بر داشتن توان علمي، فني، تجربي، مهارتي و اجرايي نوع فعاليت ارائه نمايند.

ب) سوابق كاري پيمانكار

تبصره ۱ ـ دارا بودن پيمان و قرارداد فعال از شروط لازم براي بررسي صدور گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري مي‌ باشد. بر همين اساس متقاضيان موظفند ضمن معرفي نشاني مكان پروژه، اطلاعات مورد نياز آن از قبيل موضوع فعاليت و مدت قرارداد و نيز تعداد كارگران و حوادث رخ داده در چهار سال اخير را در سامانه مربوطه درج نمايند.

تبصره ۲ ـ كميته تشخيص صلاحيت استاني موظف است، استعلامات لازم براي بررسي وجود قراردادهاي فعال را برابر دستورالعمل‌ هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار اخذ نمايند.

ج) تصوير گواهي آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آيين ‌نامه ‌ي آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان و شيوه نامه جامع آموزش ايمني پيمانكاران در كليه پيمان‌ هاي فعال

تبصره ۱ ـ آموزش ايمني كارفرمايان، حداقل براي يكي از اعضاي هيأت مديره ترجيحاً با اولويت مديرعامل الزامي مي ‌باشد.

تبصره ۲ ـ براي صدور معرفي نامه، شركت در دوره آموزش ايمني كارفرمايي الزامي است.

د) فهرست تجهيزات و لوازم ايمني متناسب با نوع كار در صورت وجود طبق قرارداد/ پيمان

ه) تصوير شناسنامه و كارت ملي (براي مديرعامل شخص حقوقي و كارفرماي شخص حقيقي)

و) رونوشت جدول شماره 20 اظهارنامه مالياتي سال قبل از سازمان امور مالياتي كشور (جدول درآمد ناخالص پيمانكاري)

ز) معرفي مسئول ايمني براي پيمانكاران فعال بر اساس آيين ‌نامه بكارگيري مسئولين ايمني مصوب شوراي عالي حفاظت فني و نيز دستورالعمل ‌هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار

ح) ارائه تعهد كتبي مبني بر تهيه مستندات لازم در خصوص مديريت ريسك ايمني (شناسايي خطر، ارزيابي ريسك و اقدامات كنترلي) از پروژه ‌هاي فعال بر اساس دستورالعمل ابلاغي اداره كل بازرسي كار.

ط) آگهي تاسيس شركت، اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات شركت (براي اشخاص حقوقي)

ي) نشاني پستي معتبر دفتر مركزي پيمانكار با ارائه سند ملكي و يا اجاره ‌نامه معتبر با كد رهگيري.

تبصره ـ در صورتي كه اشخاص حقيقي فاقد دفتر كار باشند، الزاماً بايد نشاني محل سكونت خود را ارائه نمايند.

ك) ليست بيمه كارگران شاغل در پروژه فعال.

۴ ـ فرآيند اجرايي تائيد صلاحيت ايمني

مراحل ذيل به منظور اجراي فرآيند بررسي تاييد صلاحيت ايمني متقاضي ضروري است:

1 ـ 4 ـ تهيه مدارك مورد نياز (مطابق بند 2 دستورالعمل) جهت صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري توسط متقاضي

2 ـ 4 ـ ارائه گواهي‌ هاي آموزشي وفق شيوه ‌نامه ‌هاي جامع آموزش ايمني پيمانكاران و مسئوليـن ايمني از طريق مجريان آموزشي ذي‌ صـلاح و بارگـذاري آن در سـامانه توسط متقاضي.

تبصره ۱ ـ متقاضيان موظفند؛ هنگام ثبت نام نشاني دفتر مركزي (محل استان ثبت شركت) را در سامانه مربوطه وارد نمايند و در صورتي كه متقاضياني كه داراي شعبات مختلف در شهرهاي سراسر كشور مي ‌باشند؛ صرفاً نشاني دفتر مركزي (محل استان ثبت شركت) را ثبت نمايند.

تبصره ۲ ـ براي آن دسته از متقاضياني كه خارج از محل ثبت شركت پيمان دارند، براي آموزش ايمني دوره كارگري، مجريان آموزشي ذي صلاح (محل استان ثبت شركت) مي ‌توانند با هماهنگي مجريان آموزشي ذيصلاح ساير استان‌ ها (محل استان فعاليت) نسبت به برگزاري دوره‌ هاي آموزشي اقدام نمايند.

تبصره ۳ ـ متقاضياني كه مراحل آموزشي را طي ننموده ‌اند (عدم وجود گواهينامه آموزشي كارگران، كارفرمايان و مسئولين ايمني و تاييدهاي آموزشي مربوطه) پرونده آنها قابل طرح در كميته‌ هاي مربوطه اين دستورالعمل نمي ‌باشد (در صورت تعداد بالاي كارگران در پيمان‌ هاي فعال، تعيين اولويت آموزش‌ هاي ايمني كارگري با توجه به ريسك خطر بر عهده ادارات استاني با هماهنگي مركز تحقيقات و تعليمات، حفاظت فني و بهداشت كار مي ‌باشد).

3 ـ 4 ـ ثبت، تكميل و نيز ارسال اطلاعات كامل براي درخواست صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني از طرف پيمانكار و يا نماينده قانوني وي از طريق سامانه.

4 ـ 4 ـ ارائه مدارك لازم برابر اصل به اداره كل استان مربوطه توسط مبادي تعيين حداكثر 48 ساعت كاري.

تبصره ـ مبادي تعيين شده در صورت كامل نبودن مدارك و شرايط متقاضيان، موظفند نسبت به اعلام نقايص اقدام و متقاضي موظف است در اسرع وقت جهت رفع نقايص اقدام نمايد (در صورت كامل بودن مدارك، پرونده الكترونيكي به اداره كل استان مربوطه ارسال خواهد شد).

5 ـ 4 ـ بررسي پرونده هاي ارسالي و ارجاع آن به بازرس كار شهرستان ‌هاي كشور بر اساس موقعيت مكاني پيمان ‌هاي فعال از طريق سامانه مربوطه توسط اداره كل كار استان حداكثر ظرف مدت 48 ساعت كاري.

6 ـ 4 ـ بازديد از تجهيزات و امكانات ايمني پيمانكار و ارائه گزارش به كميته استاني تشخيص صلاحيت توسط بازرس كار (محل فعاليت) از طريق سامانه مربوطه ظرف مدت حداكثر 15 روزكاري ( در صورت وجود پيمان يا قرارداد).

تبصره ۱ ـ كليه متقاضيان در صورت وجود پيمان، موظفند كليه اطلاعات مرتبط مورد نياز پيمان ‌هاي فعال را در سامانه مربوطه ثبت نمايند.

تبصره ۲ ـ در صورت مشاهده مغايرت موارد ايمني توسط بازرس كار در پروژه‌ هاي اعلامي متقاضي، نامبرده موظف است در قالب گزارش و ابلاغيه موارد نقص را اعلام و متقاضي در اسرع وقت رفع نقص نمايد و در صورت عدم مشاهده مغايرت موارد ايمني با ارسال گزارش و درج آن در سامانه به كميته تشخيص صلاحيت استاني ارسال ‌نمايند.

7 ـ 4 ـ بررسي پرونده در كميته تشخيص صلاحيت ظرف مدت حداكثر 72 ساعت كاري

تبصره ۱ ـ جلسات كميته تشخيص هر هفته يك بار به صورت منظم برگزار مي ‌گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه بررسي پرونده متقاضي در كميته تشخيص صلاحيت استاني با مخالفت اكثريت آرا مواجه گرديد؛ پرونده با ذكر دلايل به متقاضي عودت داده مي ‌شود و در صورت اعتراض، متقاضي مهلت دارد حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز كاري اعتراض خود را به كميته تجديدنظر استاني از طريق سامانه ارسال نمايد.

تبصره ۳ ـ پس از رفع نقص و اعلام آن توسط متقاضي، لازم است گزارش بازرس كار به كميته استاني تجديدنظر جهت بررسي ارسال گردد.

8 ـ 4 ـ صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري بنا به تشخيص كميته استاني از طريق سامانه توسط اداره كل استان ظرف مدت حداكثر 48 ساعت كاري

۵ ـ موارد تمديد، تعليق و ابطال گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

1 ـ 5 ـ تمديد
متقاضي داراي گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني، مكلف است 2 ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه خود، نسبت به تمديد آن برابر دستورالعمل‌ هاي صادره اداره كل بازرسي كار اقدام نمايد.

2 ـ 5 ـ تعليق:
در موارد زير گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني بنا به تشخيص كميته استاني (تشخيص صلاحيت و تجديدنظر)، به شرح ذيل از يك الي 6 ماه تعليق مي‌ گردد و پيمانكار حق هيچ گونه انعقاد قرارداد جديد تا اتمام مهلت تعيين شده را ندارد:

الف) عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و ساير موارد مربوطه پس از يك بار اخطار كتبي به مدت 1 ماه.

ب) عدم حضور مسئول ايمني تائيد صلاحيت شده در پروژه، عدم اجراي مديريت ريسك ايمني در پروژه‌ ها، بكارگيري كارگران فاقد گواهي آموزش ايمني و عدم وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه‌ هاي 25 نفر به بالا و عدم رعايت آيين‌ نامه‌ هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني پس از يك بار اخطار كتبي به مدت 2 ماه.

ج) عدم ارائه تصوير قرارداد/ پيمان جديد/ تمديد پيمان، ارائه گواهينامه يا معرفي نامه مخدوش و غيرمعتبر از زمان كشف تخلف به تشخيص كميته استاني پس از يك بار اخطار كتبي به مدت يك الي 3 ماه.

د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو يا نقص عضو در اثر عدم رعايت آيين ‌نامه ‌هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني بنا به گزارش بازرس كار مبني بر قصور كارفرما به مدت يك الي 6 ماه.

3 ـ 5 ـ ابطال
گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني در صورت تكرار موارد مندرج در بخش تعليق حسب مورد با نظر كميته بدوي تشخيص صلاحيت استاني اين دستورالعمل 6 ماه الي 2 سال جهت ابطال به كميته استاني (تجديدنظر) ارايه مي‌ گردد و پس از صدور رأي ابطال، پيمانكار فاقد تائيد صلاحيت ايمني تلقي مي‌ گردد.

تبصره ۱ ـ اداره كل استان موظف است، ظرف دو هفته نسبت به ابلاغ رأي كميته تجديدنظر استان به كارفرما (مقاطعه دهنده) و پيمانكار (مقاطعه كار) اقدام نمايد.

تبصره ۲ ـ متقاضي مي‌ تواند در صورت اعتراض به رأي كميته تجديدنظر استاني مبني بر ابطال گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري نسبت به ارائه درخواست تجديدنظر ظرف مدت يك ماه از ابلاغ رأي به كميته نظارت و بررسي اقدام نمايد.

تبصره ۳ ـ در صورت تكرار موارد تعليق و ابطال، نظر كميته نظارت و بررسي در خصوص اعتبار گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاري نافذ خواهد بود.

۶ ـ مقررات عمومي

1 ـ 6 ـ پيمانكار مكلف است در صورت عقد قرارداد پيمان جديد يا تمديد پيمان و يا تغيير در شرايط پيمان، قبل از شروع به كار، ضمن ثبت آن در سامانه يك نسخه از تصوير مفاد پيمان را به اداره كل استان تحويل نمايد.

2 ـ 6 ـ پيمانكار مكلف است حداكثر 2 ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني، نسبت به تحويل مدارك مورد نياز جهت تمديد برابر دستورالعمل ‌هاي صادره از اداره كل بازرسي كار اقدام نمايد.

3 ـ 6 ـ مسئوليت كارفرما و پيمانكار در خصوص انجام امور ايمني و هزينه‌ هاي مربوط به آن بايد در مفاد قرارداد/ پيمان با رعايت مواد 5، 6 و 7 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري به صراحت ذكر گردد.

4 ـ 6 ـ در صورت مشاهده هرگونه تخلف و يا عدم همراهي از سوي مبادي تعيين شده برابر دستورالعمل‌ هاي صادره اداره كل بازرسي اقدامات قانوني توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مربوطه صورت گيرد.

اين دستورالعمل در ۶ بند و ۳۳ تبصره و ضمايم مربوطه در تاريخ ۲۱ /۷ /۱۳۹۷ به تصويب سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است و جايگزين دستورالعمل مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۰ مي‌ گردد.

دکمه بازگشت به بالا