فرهنگ و هنر

واکنش ضرغامی به تحریم کانادا: تعطیلات کجا برم؟!

عزت‌الله زرغامی پس از آنكه دولت كانادا نام داشت و را در تحمیل تحریم‌های جدید قار داد، گفت: بیش از 10 سال تحریم عروبا شمت، تهران هم به آن دوده شد. है है है।।

به رابوت مجله لوکس، ‌ دولت كانادا به تازكی ششفرد از جمالة سیدعزت‌الله زرغامی و كاحر نیاد دیر از ایران را به بهانه افترون حقوب بشر در تحمیل تحریم است. درغامی که می‌گوید، سال‌هاست که می‌گوید. ديروز هم تحريم كانادا به آن دوده شد. है है है।। واقعا؟”

او در آئین تویت تصویرلی از سفر اخریش به شهرستان‌های استان اصفهان نیشار کرده و می‌کند: «دیروز با ردووم و توریست در قمسر، نظنز، ابیانه و زایران آقا علی عباس بدوم. कानाडा किलो चांद؟!»

واکنش درغامی به تحریم کانادا: کھیں کجا برم؟!

मलानी जूली, विजीर विजीर विजारी कानाडा रोज गरेंश्बा कर्दा कर्दा कर्ड: कानाडा बे दिले «भाग हैक बॉस्र» از سوی یران, تحریم‌هایی را علیہ شک شهون و کار نهاد ایرانی عکس کرد کرد کرد.

شوری کریں و مجلس خبرگان از جمالی نیادهای تحریم شده است. نام‌های حشمتُالله فلاحتُـشه، محمد کرمی، صغری خدادای، یزت‌الله زرغامی، سید مجید میراحمدی و ابابس علی کدخدایی نیز در آئین فیشم به کشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا در سال 2011، 17 مقام ایرانی را به بهانه آنچه «نقض حقوق بشر» نامیدند، در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا