عمومی

موفق باشی کاپیتان؛ این بود پاسخ ۶ سال زحمت وریا؟!

अध्याँ है।। نکته جالب این است که باورنكردنی كلبام استقلاب به كابیتان خود بود. وریا تیی یک مه کیکست رتبه از بهتافت مدیرون استړله کلایه کرد و در یک تماس از سوی اینها بود. دلیل جدایی این بود که زود بود و بحث دیگری مطرح شد.

در پیاین همین فاسل اخریه مارسلو، کاپیتان رئال مادرید پس از آن با کیهه کله شد و دیریدیر در تیم به تمام زحماتش برای و کرمی کردین کرد. برای کلبام استقلاب که بلد است برای سرمربی جدید در هتل لاکچری تهران ایا کرک بود که در یک کاربی کرفی را کند کند؟ ایا نیمی‌شد از وریا دعوات کندن و کو به و گفتن به این دیلیل تو را‌منی‌باک و بابت 6 سال حوزر در استکلل از تو منمیم؟ اینها سوالاتی است که مدیران باشگاه استقلال باید به آن پاسخ دهند. کسانی که مدت ها سکوت کرده اند و به انتقاد پاسخ نمی دهند باید پاسخ داده شوند. او باید ربیدلی دریں کفوری را با هواداران استکلل در میان در میان و باید مین وسیقی‌اش پاسخ دهد.

جدایی اوریا که به سلملا فنی بهد و غیرفنی بهکت اجورلو و علیکاش در استقلاد را پیسته ​​نیمی کند. و حتی در پست مربوط به حفظ خدا حتی عبارت “مفوق باشی کاپیتان” را ننوشته و حتی یک تشکر خشک و خالی هم ننوشته است. همین یک ماه قبل بود که رودی جستد پس از یک فسل حوزر در استیکل و زدان تنها سه غل جدا شد و کلبام استیکل در متنی ترونتو از و بابت کلزنی دربی کرد. به هر حال، وریا هم در دربی غلزنی کرد و کارنامه‌اش به مرابت درکشان از جستد بود!

از آیین پس به امتمل عارف غلامی و مهدی مهدیــور و دیر ایتسکل حک حک که بدیدن عقیبت وریا و بیتعلیمی به و با والین بریدان نجومی کمدان ببندن و استیکل را کندن.

مواقف باشی كابیتان;  این بود استبدال 6 سال بحث وریا؟!

258 258

دکمه بازگشت به بالا