حوادث

قطع سراسری اینترنت؛ تضمین سلامت کنکور یا پاک کردن صورت مساله؟


چند سال پیش همزمان با برگزاری مسابقه موضوع خرید و فروش سوالات و دفترچه در فضای مجازی به یکی از حاشیه های اصلی مسابقه تبدیل شد. برجانی‌های که پس از تکذیب از سوی تولیان که می‌توان گفت ایکیون و در استان هاکتین اولین تاحت از کنکور با شمایل جدید; ایشاه ناظر از کاکرین کے کے بہ کے کے کے کے کے کے کہ بہےے و حریت فرو بردہ است!

دکمه بازگشت به بالا