عمومی

سیاست انتزاع و دولت منتزع

این فرشت را وام می گیرم تا خوانش کامه را از ین گون دولت بیان کنم.این وضعیت آنقدر پایدار است که در این مرحله توانایی درک جامعه را نیز از دست می دهد و حتی اگر بخواهد امکان پذیر نیست… وضعیت گاهی به حدی حاد می شود که مواضع مقامات دولتی به دلیل دور بودن از واقعیت، مورد تمسخر قرار می گیرد، زیرا مردم در دنیایی زندگی می کنند که خود ساخته اند و هر وجب آن با تصورات آنها سازگاری ندارد. ارزش های غیررسمی و دو شیوه زندگی قابل مشاهده است… در پوشش و ظاهر و سبک زندگی دو شیوه زندگی شکل می گیرد… دولت سبک زندگی خود را موعظه می کند اما جامعه به سوی دیگر می رود. راه، و هر دو به هم بی عیتنا استنت.

در عرصه جهانی ، دولت های محافظت شده درک صحیحی از دنیای مدرن و تغییرات سریع ندارند. அத்தை குக்கு மே கைக்கு செருக்கு பிட்ட்டை பிட்ட்டை وفریب فرودستان است و از اینکه دولتای منتزاع آن کنین باور درد در میکت بین عنه کین است و از نظر این دولت ها به مردم در محیط داخلی اعتماد ندارند و با آنها احساس بیگانگی می کنند. بین کین بود و درکی از عربی و اقتری و استواوت…آنها به شدت مخالف گردشگری بین المللی، رویدادها و تبادلات بیگانگان می دانند.

و نکته مهم و پایانی این است که کشورهای منزوی همیشه در بحران هستند و در برابر مسائل غافلگیر می شوند و چون با علوم انسانی بیگانه هستند به دانشمندان مستقل و روشن تکیه نمی کنند و بر در حاشیه و در محاصره مردم قرار می گیرند. ثروتمندان و سودجویان قادر به پیش بینی درست این و تحولات نیستند و هر زمان که مشکلی داشته باشند رویکرد امنیتی به موضوع دارند، زیرا قادر به درک و تحلیل جامعه نیستند. ، و واکنش های واکنشی و تشدید کننده ای از خود نشان می دهند.

راه برون رفت دولتهای منتزع از ستیاکا انتزاع آشتی با علوم هونیه بویکه علوم پیاستیا و لیکنا بین مللم است..نیزه و مصداق آن نیز وجود صلوات ستقرام بین دولتها و روناک ولومهینی در کروگی و درکسین است…

البته دولت هایی که توسعه ندارند، پول زیادی هم ندارند.

6565

دکمه بازگشت به بالا