عمومی

رونمایی از حدیث غبارگرفته و ابتکار شهرداری

نکته ای که تعریف تقوا را موسع و نگاه مدیریتی را بیان می کند و دقیق می کند، در این جمله حکیمانه نهاتی.

الف) حیطه تقوا فقط «پرهیز از محرمات» و «انجام واجبات» نیست و در حوزه حکمرانی نیز مصداق دارد! عدم تخصص و پذیرش مسئولیتی که مهارت، تجربه، دانش میطلبد نوعی بی تقوایی است. نتیجه اینکه انسان متعهد و باتقوا هرگز مسئولیتی است که شرایط آنرا احراز نیست، نمی پذیرد.

ب) این گفته منتسب به شهید چمران شده است در حالیکه اصل آن در احادیث معتبر ائمه معصومین مکرر آمده است از جمله در مجموعه «الحیات» مرحوم استاد محمدرضا حکیمی که با وسواس و دقت انتخاب شده است. ایشان در حدیث دیگری انجام امور توسط فرد غیر متخصص را به خیانت نیز تعبیر کرده اند.

ج) اکنون میزان تقوا در سایه این حدیث و نقل قول شهید چمران، متمایز و متفاوت است و این نکته با ارائه و پخش تابلوهای شهرداری در سطح شهر تهران پیش چشم مردم و نهادینه شده است.

آیا و تأویل تازه ای از تفسیر حکمرانی منظور نظر است؟

د) شایسته سالاری و گزینش فرد مناسب در هر کارخاص، اصل مهم و اساسی در مدیریت علمی است.که نه فقط در جهان غرب که درشیوه مدیریت شرقی از جمله چین و روسیه و مالزی و …. روش مرسوم چینش مدیران و مدیران. است. آیا آنان نیز بهر ه ای از تقوا برده اند؟

هه) اقر خود فرد یا قانون یا مدارک تخصصی و ممیزات خدماتی که در هریک شرایط معینی فرض شده است؟ آیا در این صورت آیا پالایشگرها در سطح کشور نیاز پیدا نمی کنند؟

و) غبار روبی از این حدیث معتبر، شایسته تقدیر است. حتی اگر از زبان کسی دیگر به تواتر نقل شده باشد. مهم عمل به این توصیه اساسی است که می توان برای مردم و جامعه گره گشا و کارساز باشد.

در حالی که بر مناقشه بزرگ ترین پایانی برتخصص است.

دکمه بازگشت به بالا