اجتماعی

رشد ۱۵۸ درصدی اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: جمع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲۲۰ هزارو ۶۷۷ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۵۱ هزارو ۷۴۱ مورد بوده، رشد ۴۵ درصدی داشته است.

به گزارش مجله لوکس به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی درباره آمار عملکرد ارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ گفت: ۸۷ میلیون و ۲۵۳ هزارو ۵۳۳ مورد تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ است و ۸۶ میلیون و ۹۹۹ هزارو  ۳۰۴ مورد تعداد خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ بوده که سهم خدمات الکترونیک از کل خدمات ۹۹.۷ درصد است.

وی درباره خدمات ثبتی امور املاک افزود: ۳ میلیون و ۷۲۴ هزارو ۶۹۹ سند مالکیت در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ صادر شده و ۴ میلیون و ۷۹۶۴ سند مالکیت در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ صادر شده که در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۵۳ هزارو ۶۷۴ اسناد مالکیت صادره قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی بوده که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۰۱ هزارو ۶۹۵ مورد بوده ۵۱ درصدی رشد داشته است.

رشد ۱۵۸ درصدی اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

بابایی اضافه کرد: اسناد مالکیت صادره قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲،۱۳۹ هزارو ۱۵۱ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۱۷ هزار و ۴۴۰ مورد بوده ۱۸ درصدی رشد داشته است. اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۳۲ هزارو ۸۵۵ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۵۱ هزارو ۴۷۵ مورد بوده ۱۵۸ درصدی رشد داشته است.

رشد ۳۴ درصدی اسناد مالکیت صادره موقوف در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد مالکیت صادره موقوف در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۸ هزارو ۸۷۰ مورد و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۸ هزارو ۹۶۸ مورد بوده رشد ۳۴ درصدی داشته است. اسناد مالکیت صادره اراضی موات در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴۲۶۳ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۲۹۰ مورد بوده ۳۰ درصدی رشد داشته است.

وی ادامه داد: تقاضای پذیرفته شده ثبت ملک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۶۳ هزار و ۳۲۹ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۸ هزارو ۸۹۶ مورد بوده ۶۳ درصدی رشد داشته است. املاک تحدید حدود شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲،   ۹۰ هزارو ۸۲۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۶۴ هزارو ۲۰۷ مورد است ۴۱ درصدی رشد داشته است.

رشد ۴۰ درصدی افرازهای انجام شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

بابایی در ادامه گفت: تفکیک‌های انجام شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴۵۷ هزارو ۱۲۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۵۸ هزارو ۶۳۴ مورد بوده رشد ۲۷ درصدی داشته است. افرازهای انجام شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۵۵۸۹ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۹۹۳ مورد بوده رشد ۴۰ درصدی داشته است.

رشد ۴۵ درصدی اسناد مالکیت دولتی صادره در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره خدمات ثبتی املاک دولتی اظهار کرد: جمع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲۲۰ هزارو ۶۷۷ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۵۱ هزارو ۷۴۱ مورد بوده رشد ۴۵ درصدی داشته است. اسناد مالکیت صادره شرکت‌های دولتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزارو ۲۹۲ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۷ هزارو ۴۷۹ مورد بوده، رشد ۳۸ درصدی داشته است.

وی افزود: اسناد مالکیت صادره موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲۱ هزارو ۱۸۲ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۲ هزارو ۳۴۸ مورد بوده رشد ۷۲ درصدی داشته است. اسناد مالکیت صادره وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۵۵ هزارو ۹۱۰ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۰۱ هزارو ۱۱۵ مورد بوده، رشد ۵۴ درصدی داشته است.

بابایی درباره عملکرد سامانه ثبت الکترونیکی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه از ابتدا تاکنون ۳ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۷۱۵ مورد بوده و تعداد پرونده‌های تایید شده از ابتدا تاکنون ۳ میلیون و ۳۷۰ هزارو ۹۳۷ مورد بوده است.

رشد ۶۱ درصدی صدور رای در هیئت‌های تعیین تکلیف

وی افزود: پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در کمتر از دو روز (الکترونیک)انجام می‌شود. صدور رای در هیئت‌های تعیین تکلیف در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۴۳ هزارو ۲۰۵ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۱۳ هزارو ۲۵۸ مورد بوده، ۶۱ درصد رشد داشته است.

رشد ۶ درصدی ثبت شرکت‌ها 

بابایی اضافه کرد: ثبت شرکت‌ها در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲، ۶۲ هزارو ۱۶۰ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ ۵۸ هزارو ۸۴۹ مورد بوده، رشد ۶ درصدی داشته است.

رشد ۳۸ درصدی وصول معوقات بانک‌ها 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعداد مزایده‌های برگزاری شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۲ هزارو ۷۰۴ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۹ هزارو ۸۴۰ مورد بوده ۲۹ درصد رشد داشته است. وصول معوقات بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۸ رشد داشته همچنین واریز درآمد به خزانه به میزان ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی ادامه داد: پرونده‌های تشکیل شده در ادارات اجرای اسناد رسمی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۰۴ هزارو ۷۴۷ مورد است که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۸۷ هزارو ۲۳۰ مورد بوده، ۶ درصد رشد داشته است. پرونده‌های مختومه شده اجرای اسناد رسمی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۸۲ هزارو ۵۶۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۵۹ هزارو ۶۱۸ مورد بوده، رشد ۹ درصدی داشته است.

بازرسی از واحدهای ثبتی، دفاتر ازدواج، دفاتر طلاق

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره  عملکرد نظارت و بازرسی گفت: بازرسی‌های انجام شده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲، ۶۸ هزارو ۴۰۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۶۲ هزارو ۲۹۸ مورد بوده ۱۰ درصد رشد داشته است. بازرسی از دفاتر ازدواج در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۵ هزارو ۴۴۳ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۳ هزارو ۵۴۹ مورد بوده ۱۴ درصد رشد داشته است. بازرسی از دفاتر طلاق در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزارو ۴۲۳ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ که ۹۱۶۱ مورد بوده، رشد ۱۴ درصدی داشته است.

بابایی در پایان اظهارکرد: پیش از ۴۸ میلیون استعلامات الکترونیکی از طریق پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی به طریق مراجعه موردی و تبادل بر خط اطلاعات با دستگاه‌های متولی یا ناظر صورت گرفته است.

انتهای پیام

گروه تحریریه اجتماعی

پژوهشگر مسائل اجتماعی با تمرکز بر تحولات سیاسی و نقش آن در جامعه. مقالات کوتاه و تحلیلی درباره مسائل سیاسی فعلی.
دکمه بازگشت به بالا