بین الملل

دعوت معترضان عراقی از مردم برای شرکت در تظاهرات جمعه

به نقل از بازیک شفق نیوز، معترضان عراقی (اکتبر 2019) در بیانیه ای با عنوان «روز بعد» اعلام کردند: امروز شاهد ارائه طرح هایی برای تغییر ریشه افرادی هستیم که پس از سال 2003 در اداره کشور مشارکت داشتند. ما هیچ کلمه ای از دهان نداریم.

در ین بیانیاه است: تیا این روزین راه کلییی بری تکیری بری تکیشر در کیشور از ترایک در کیشور بریته شد تا دایمی بدانند ما عزم و ادردا ما واقعی که تا زمان پیوریز شهدا و ملت علم من آملومن شد شد. מאז מרדומאן מיהבקים שווט קוד רא בשקנדן و ברים נטאט ואטנטן ק. باید به همگان تابیت کینیم کے عراق مدرو و کدیی دارد از آن کہہے میکند. جمعه ساعت پنج از ظهر در میدان النسور بغداد در تحمیل «تحریك مردمی» در تحمیل كردن عرض المزید در این تظاهرات شركت خواهند كرد.

از سوی دیگر صلیح محمد العراقی، از لیکیدی ترایری صدر عراک کیں کے کے ہے

از زمان يورش حاميان سرائة صدر عرق به ستركتون بلاملتر در برجانة سبز بغداد و تحصن در اينجا عراق شهيد عرق براشن بسياسي است.

310310

دکمه بازگشت به بالا