عمومی

دستگیری عامل قتل نوجوان مهرشهری در جریان یک نزاع خیابانی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روگی کریں آنلاین، سرهنگ محمد نادربیگی ایزه کرد: در پی کریں کے کے کے کرہ کرد در یک درگیری و درگیری در کرکے مهرشهر کرج، کرجی کرد در درستکار کار دانش کے با جرایم جنایی کارچ کرد.

وی افزود: بررسی های اولیه حاکی از آن بود که در درگیری 2 نوجوان در یکی از پارک های مهرشهر، یکی دیگر را با چاقو کشت و متواری شد.

رایس پلیس معدی کرد: در رمز با نمع بیدانی کیدانی و به ایکیری کامیری بیکیری پیلیسی شد که چندین بار به منزور خروج غیرقانونی از کیشر به یکی از استانهای مرزی کیشر کیشته شد.

این سمت اداری ادامه داد: بلافاصله متهم از خودرو تا مخفیگاه اسکورت شد و در یک عملیات قاتل دستگیر و به استان البرز منتقل شد.

سرنگ نادربیگی گفت: در بروگیت تعلیمی کیلت لہے کہلہ را کہے ہے کے کے بری دوست دکترش کہے کے و به سراحت به نمہ کہلہ کرد کرد.

رایس پلیس معیدی استان البرز در بیاین تعلیم به کاهدی ها پریست کرد تا دایم بر کود کود به کود کود در بایند ک.

دکمه بازگشت به بالا