عمومیکسب و کار برتر

درخت بادام با چه درختی پیوند میخورد

برای

پیوند درختان : روشی که یک درخت را به درخت دیگر تبدیل می کنند. شما با مطالعه کامل مقاله زیر در مود پیوند درختان  متوجه خواهید شد که چه درختی را می توان به درخت دیگر  پیوند زد و یا روی یک درخت چند نوع درخت دیگر را پیوند زد برای مثال گیلاس را نمی توان به زردآلو و یا بادام پیوند زد.     .

چه درختانی را می توان به پیوند زد؟

 1. انواه رقمهای بادام
 2. انواع رقم های زردآلو
 3. انواع رقم های هلو
 4. انواع رقم های آلو
 5. انواع رقم های شلیل
 6. انواع رقم های شفتالو
 7. انواع رقم های آلوچه

چه درختی را می توان به زردآلو پیوند زد؟

 1. انواع رقم های زردآلو
 2. انواع رقم های هلو
 3. انواع رقم های آلو
 4. انواع رقم های شلیل
 5. انواع رقم های شفتالو
 6. انواع رقم های آلوچه

چه درختی را می توان به هلو پیوند زد ؟

 1. انواع رقم های هلو
 2. انواع رقم های شلیل
 3. انواع رقم های شفتالو

چه درختی را میتوان به آلو پیوند زد ؟

 1. انواع رقم های زردآلو
 2. انواع رقم های هلو
 3. انواع رقم های آلو
 4. انواع رقم های شلیل
 5. نواع رقم های شفتالو

چه درختی را می توان به شلیل پیوند زد ؟

 1. انواع رقم های هلو
 2. انواع رقم های شلیل
 3. انواع رقم های شفتالو

قیمت نهال بادام، در این رقم بسته به سن نهال از حدودا 35 الی 45 هزارتومان در بر می گیرد .

انواع پیوند بادام | بهترین زمان پیوند بادام

چه درختی را می توان به شفتالو پیوند زد ؟

 1. انواع رقم های هلو
 2. انواع رقم های شلیل
 3. انواع رقم های شفتالو

چه درختانی را می توان به آلوچه( ) پیوند زد؟

 1. انواع رقم های بادام
 2. انواع رقم های زردآلو
 3. انواع رقم های هلو
 4. انواع رقم های آلو
 5. انواع رقم های شلیل
 6. انواع رقم های شفتالو
 7. انواع رقم های آلوچه

چه درختی را می توان به آلبالو پیوند زرد؟

 1. انواع رقم های گیلاس
 2. انواع درختان آلبالو

چه درختی را می توان به زالزلک پیوند زد؟

 1. انواع گلابی
 2. انواع به (هیوا)
 3. انواع سیب
 4. انواع زالزالک

چه درختی را می توان به هیوا() پیوند زد؟

 1. انواع گلابی (توصیه ما این هست که انجام نشود پایه باریک می ماند و  قسمت پیوند کلفت می شود و امکان شکستن پیوند خیلی زیاد هست)
 2. انواع سیب
 3. انواع هیوا
 4. انواع زالزاک

چه درختانی را می شود به  درخت پسته پیوند زد؟

چه درختانی را میشود به پسته وحشی ( بنه ) پیوند زد؟

1.انواع پسته

2.بنه

چه درختانی را به درخت مو ( انگور ) پیوند زد؟

1.انواع رقم های انگور

چه درختانی را می شود به گردو پیوند زد؟

1.انواع رقم های گردو

انواع پیوند بادام | بهترین زمان پیوند بادام

چه درختانی را می شود به خرمالو پیوند زد؟

1.انواع رقم های خرمالو نظیر سیبی، موزی، گوجه ای

چه درختانی را می شود به پیوند زد؟

1.انواع رقم های سنجد

چه درختانی را می شود به بید پیوند زد؟

چه درختانی را می شود به گل محمدی پیوند زد؟

 1. انواع رقم های
 2. انواع رقم های گل رز

چه درختی را می توان به درخت توت پیوند زد؟

 1. توت چتری
 2. توت سیاه
 3. شاه توت
 4. توت سفید
 5. توت موزی

چه درختی را می توان به نهال انار پیوند زد؟

چه درختانی را می توان به نهال سیب پیوند زد؟

 1. انواع رقم های سیب مختلف
 2. انواع گلابی(توصیه نمی شود)
 3. انواع به
 4. انواع  زالزالک

این لیست تکمیل خواهد شد.

 

دکمه بازگشت به بالا