عمومی

ایستگاه آخر ماهواره سنجش از دور خیام

خیام ماهواره ای است که برای اندازه گیری سطح زمین برای کاربردهای مختلف از جمله نقشه برداری و پایش سازه ها و دستگاه ها، آمایش سرزمین، شهرسازی، کشاورزی، مدیریت منابع آب، مدیریت بحران و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. گام بلندی در تعریف برامک ایرانی استفیای است.

قرارداد ساخت و پرتاب این «ماهواره با دقت بسیار بالا» پس از توافق و مذاکره با سه کشور صاحب فناوری، سرانجام در ابتدای سال 96 و در پایان سال یازدهم توسط سازمان فضایی ایران و سازمان فضایی ایران منعقد شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت های روسی – که تصمیت فینی بهدیر دردن- سنگو و کوگمی شد و ساخت این ساکتیل که 4 سال به تول نمزید رسید; به پایان سال 1400 رسید.

همزمان با این برون سپاری، مرکز کنترل ماهواره خیام و ایستگاه های مربوطه در داخل کشور راه اندازی شد، برنامه توسعه ماهواره های غیردولتی توسط سازمان فضایی ایران و وزارت دفاع در قالب تولید 6 ماهواره. ماهواره ها و دو کلاس ماهواره سیمرغ و ذوالجینه و همچنین برنامه نیروهای دفاعی صلح آمیز در مجموعه های کامل رده های نور کہ کہ کین دو برامہ نیز کے کے کے کے

امیدوارم اکنون که این پروژه مهم سرانجام به مقصد نهایی خود رسیده است، تزریق آن به مدار نیز با موفقیت انجام شود و جایگاه ایران در فناوری فضایی بیش از پیش تثبیت شود. معتقدم پس از کشف داده های ماهواره ای فوق، شاهد توسعه استفاده از فناوری فضایی در حوزه های مختلف و تأثیر فناوری محسوس فضایی در زندگی همشهریان خود خواهیم بود.
در پیاین بر خود لازه می دانم صمیمانه از زحمات توسیم دست اندرکاران پوک از بدو شکل کیری پیک تا کونون تکرس و کردانی نامیم.

* ریس پسین ایرانی ایران ایرانی اورزینی اورگین

دکمه بازگشت به بالا