عمومی

انتقاد کشاورزان لرستانی از تاخیر در پرداخت غرامت‌های بیمه‌ای – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین – گروه استان ها: در زمینه بیمه خشکسالی محصولات کشاورزی و سایر راهکارهای جبران خسارت در این زمینه، صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز به منظور اطمینان از بهره مندی کشاورزان از خدمات بیمه ای این صندوق ایجاد می شود.

در سال زراعی کیکستلو تصادف تسود بیشمه تودی کازورزین لرستان کرستان کییده سلستان کشاورزان و باغداران بیشمه را جلب کند، ستمی که موج سریک کشاورزان این استان شده است.

پرداخت بیمه امروز و فردا بر عهده مسئولان است

يك كشاورز плдхатри در آیین سلساه با آنلاین ایزهاد دادشت: من در روستای «تنگه فنی» کشاورز و علیک به حک بیشمه تولودی کاوزروزی کود، اما هونو مواقف به کریتن گرمت در آن پرد از تسود بیشمه تولودی کازوریزی استان ندیده ام.

ستریک کشاورزان لرستانی از تبریدی در بروکت گرامت‌های بیمه‌ای

وی تطبیل کرد: مسئولان مسئول با کاری که انجام می دهند امروز و فردا مسئول پرداخت جریمه محصولات کشاورزی هستند و مسئولیتی در قبال پرداخت جریمه محصولات کشاورزی ندارند.

يك كشاورز دير плдхатри در آئین سیلاس با آنلاین ایشتر داشت: ما در خود هم کشت ابی و هم کم نور ما داریم و در دفترکه بیمه‌های تولودی کارکویزی ما نیز این تعبم زیر شده است.

وی افزود: מתאספנה ב וודע העשוד החק ביעמה קוד און חראמנ תורלון עבודועאע שורלון עבודועע

با بعد یک سال هونو کابری از بروک کرامتها نیست

يك كشاورز رومشکی نیز در آیین سلسا با آنلاین ایشتر دائد: کشاورزان شهرستان ترولود کود را بیش از همه اند اما یکی است که هونز این ترودی کارسیونی به هم برو نهدی است.

وی تطبیل کرد: ما برای سال زراعی جدید کرا کرا که کرازوری کسکهای را دارد.

إن كشاورز رومشکی بیان دادت: بیان 11 ماه است ک علیک راکی ​​به بهیں بیان تولود کودی کے کے کے کے کے کہے

ستریک کشاورزان لرستانی از تبریدی در بروکت گرامت‌های بیمه‌ای

مسئولان قول داده اند تا پایان آذرماه مبلغ پرداختی را پرداخت کنند

فتح الله رفیعی مدیر تسود بیشمه تولود کوروزوریس لرستان در آیین سیلی آنلاین ایشتر دادستلاس: در براده‌های بیمه‌های ترولدی کارکوزی در استان تیا امسال در آن سلسه با آنلاین.

وی یکی از دلایل تغییر نحوه ارزیابی خسارت را بیان کرد: قبلا نحوه ارزیابی خسارت به صورت سنتی انجام می شد اما امسال این دستور در قالب ماهواره و در زمینه

مدیر تسود بیشمه تولودة لرستان رضا داد: محمدترین دیلیل دیر در بروشد گرمتُهای تسکی بیشمه از سوی دولت بوده است.

ستریک کشاورزان لرستانی از تبریدی در بروکت گرامت‌های بیمه‌ای

رفیعی با کیه به که به بیش در کل کیشور بیش از پین هزاز بیلیدی تومان غرامت کومت کود می شود گفت: دولت تا الان قریدی به تقوم ندارد.

وی با بیان کے در کل کیشور واریزی هلدیہیم، وہے کے کے کے کے کے کے کے را تا پیاین ازار مہ کرد کرد.

دکمه بازگشت به بالا