عمومی

اجلاسیه ۶۰ شهید جهاد سازندگی قم برگزار شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روبائ للمدینه آنلاین، در استانة حقدة کنجرس ملی شهدای قم، کشوره 60 شهید جهاد سازندگی استان شامگاه پنجشنبه در سالن همایش باغ موزة مقدس و قنبلای اسلامی با هوزر کیدی‌های معازم شهدا و اقشار بریزی مردان شد.

در آن حجةالاسلام والمسلمین سید حسن ربانی مجادة و لی فقیه در منزلت جهاد بازروسی و حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده قم در خانه ملت سخنرانی کرد.

حسين حاجي از يداجران هشت سال دفعة مقدس نيز به بيان دخريم و نارتيجري رزمندقان جهاد سازندق در دوران دفع مقدس.

این راوی دفاع مقدس با بیان کے شهدای جهاد سازندگ که به سانگر سازان بی سنگر معروف شدند از رزمندگان شوجا جنگ بودند گفت: ب برپایی سکیتیه شهدای جهاد سازندگ در حقیقة کار تسجید شده و مجاهدای جهاد سازندگه هو بیا سازان بی سانگر معروف است.

وداع با شهيد عنامون دوران دفع مقدس كه به تاستانه در قربة تعريفة شلمكه تفشيح شده نيز از فرامن‌هاي اين سكيطينيه بود.

احمد علوی از شاعران این استان قم نیز در آیین آلوییه شعرخوانی کرد و حسن شالبافان از مداوهان اهل بیت عسمت و تحارت نیز در وصف شهدا به مداوهی

از برکی ترکو و تودیدات جهاد فیلم استان قم در هوزا دفع مقدس و شهدا از جمال کتاب و فیلم اکتانو نیز به کار گرفته شد.

در پیاین آین سکتینیه نیز شماره ای از گومازهای معازم شهدای جهاد سازندگ استان قم مورد تجلیل کارن تجلیل

עשלני קנגרסי מלراق שטי שט שטן שטן צפנחש א א א א א דר דר מעד מעד מ מ מ עשר ז ז עם פט פט עצע עצע עצע ז ז ז ז י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י روبرو

دکمه بازگشت به بالا