اجتماعی

آغاز بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق شهرداری تهران

برنامه میرکل و بوجه شهرداری هران از باز برری بوجه و اخبار پیشنهای سال ۱۴۰۲ منطقه ۲۲ گانه شهر هران خران خران خران خ HU.

بر اساس این گزارش، امیر شهرابی با عرض المزید خبر با عرض المزيد بدوجة بدوجة سال 1402 موقعة شهرداري تهران گفت: 10 بر اساس زمان بندي تعيين شده از سوي اداره برنامه و بودجه شهر تهران با مشاركت در ساير مناطق به همين ترتيب برگزار مي شود. از نمایندگان ادارات منطقه ای و فنی و عمرانی.

مدیر برنامه و بودجه شهر تهران افزود: امسال بودجه بر اساس لایحه برنامه چهارم شهر تهران در حال ویرایش است و در حالی که تاکید بر تکمیل پروژه ها در نیمی از کل است. مناطق، در بخش صندوق سرمایه گذاری مستمر است.توسعه محله مستمر و مقرون به صرفه است.

به گفته وی، در روند رسیدگی به بودجه پیشنهادی مناطق 1402، رویکردهای شهردار تهران مانند نوسازی شهر بر مبنای حمل و نقل و حمل و نقل عمومی، توجه به مناطق کم برخوردار، خانواده محوری است. ، مسجد محوری و همچنین اولویت های شهر ششم تهران در نظر گرفته شده و پروژه در اولویت قرار گرفته است.

شهرابي با حقيقت به برامل ريزي براي تعدد بدوت 1402 شهرداري تهران ادامه داد: قبل از ورود به مراحل تنظيم بودجه 1402 طي جلسات متعددي در ماه هاي گذشته از جمله اصلاح رديف هزينه هاي اعتباري و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي، برخی از ریدف های بدیزهای ریکری و کے کے کے کے

مدیر برنامه و بودجه شهر تهران از اجرای طرح ساماندهی و بازنگری ردیف های اعتباری موجود در بودجه سال 1402 شهر تهران با کاهش تعداد موافقت نامه ها با شرح عملیات خبر داد. و امکان تغییر کیفیت و محتوای قابل اتکا، افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و افزایش انضباط و شفافیت مالی.

بر اساس گزارش سایت شهرستان، وی با اشاره به اینکه با شهرداران مناطق برای ویرایش بودجه پیشنهادی برای سال آینده هم فکر و اندیشه شده است، گفت: همراه شما باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا